History Travel

भगवान कृष्ण सुन्न का पडले, जेव्हा कालियाने त्याला प्रश्न विचारला, ” तू निर्माता आहेस. तू माझ्यासारखे विषारी साप तयार केले आहेत. यात माझा काय दोष ? मी विषारी आहे कारण प्रकृतीनेच मला असे केले आहे ? ” भगवान श्रीकृष्ण त्याचे उत्तर का देऊ शकले नाहीत ?

Sharing is caring!
भगवान कृष्ण सुन्न का पडले, जेव्हा कालियाने त्याला प्रश्न विचारला, " तू निर्माता आहेस. तू माझ्यासारखे विषारी साप तयार केले आहेत. यात माझा काय दोष ? मी विषारी आहे कारण प्रकृतीनेच मला असे केले आहे ? " भगवान श्रीकृष्ण त्याचे उत्तर का देऊ शकले नाहीत ?

सर्वप्रथम, कालिया नीच केलेले विधान चुकीचे आहे. आम्ही तुला ते समजावून सांगतो .

आपण निर्माता आहात. माझ्यासारखे विषारी साप तुम्ही तयार केले . यात माझा काय दोष ? मी विषारी आहे कारण निसर्गाने मला तसे केले आहे .

आपण निर्माता आहात. ( योग्य )

कृष्ण निर्माता आहे . हे बरोबर

माझ्यासारखे विषारी साप तुम्ही तयार केले . यात माझा काय दोष ? मी विषारी आहे कारण निसर्गाने मला तसे केले आहे . ( हे चुकीचे आहे )

कृष्णा केवळ 8.4 दशलक्ष प्रकारचे वेश तयार करतो . निसर्गाच्या रचनेमुळे जीवात्माला त्याच्या खास कर्मानुसार विशिष्ट प्रकारचे शरीर प्राप्त होते .

आयआयटी येथे आहे. एनआयटी येथे आहे. जेल देखील येथे आहे. आपण कुठे जायचे आहे ते निवडतो . सरकार फक्त सुविधा निर्माण करते. जर आपण जेलमध्ये उतरलो तर ते सरकारचे दोष नाही . आपण तुरूंगात जातो कारण आपण गुन्हा करतो .

त्याचप्रमाणे कृष्ण किंवा निसर्ग दोघेही आपल्या शरीराला जबाबदार नाहीत . आपले स्वतःचे कर्मच जबाबदार आहे . कृष्ण केवळ भौतिक निसर्गाद्वारेच सोय करतो . आपण आयुष्यात एका विशिष्ट मार्गाने कार्य करतो आणि मृत्यूनंतर निसर्गाने आपल्याला आपल्या शरीराच्या सूक्ष्म शरीराशी सुसंगत असे शरीर प्रदान करते. म्हणूनच कालियाचा स्वतःचा दावा फारसा पटण्यासारखा नाही .


यम यम वापी स्मरण भवम्,

त्याज्ये आंते कलेवरम ,

तम तम एविती कौंत्य,

सदा तद-भव-भविताः

जेव्हा तो शरीर सोडतो करतो , तेव्हा त्याचे अस्तित्व त्याला आठवते, व तेच त्याचे पुढचे अस्तित्व ठरवते.

पुरवणी :

मृत्यूच्या गंभीर क्षणी एखाद्याचे स्वरूप बदलण्याची प्रक्रिया येथे स्पष्ट केली आहे. योग्य मनाने एखादा माणूस कसा मरण पावला? मृत्यूच्या वेळी महाराजा भरताने हरणाचे विचार केले आणि म्हणूनच त्याला हरिणाचे रूप नंतर धारण झाले . परंतु हरीण म्हणून , महाराजा भरताला आपल्या मागील आयुष्क्रियातीलया आठवल्या. एखाद्याच्या आयुष्यातील विचारांचा आणि कृतींचा एकत्रित परिणाम मृत्यूच्या क्षणी एखाद्याच्या विचारांवर परिणाम करतो ; म्हणूनच या जन्माची] क्रिया एखाद्याची भावी स्थिती निश्चित करते .असे हि मानले जाते कि जर एखाद्या व्यक्तीने कृष्णाच्या सेवेमध्ये त्यांचे जीवन त्याग केले तर त्याचे पुढचे शरीर शारीरिक नसून, अतींद्रिय (आध्यात्मिक) असेल. म्हणूनच हरे कृष्णाचा जप करणे, हि एखाद्याचे अनंतकाळचे जीवन यशस्वीरित्या बदलण्याची उत्तम प्रक्रिया आहे .